China Thai Viet English
who we are

สำนักงานทนายความ KSP ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในด้านการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายทางธุรกิจ

จุดประสงค์ของเราในการบริการคือ ให้ความกระจ่างทางด้านกฏหมาย ทั้งนี้ให้ตรงความต้องการของลูกความ สร้างความเข้าใจในเป้าหมายธุรกิจและส่วนบุคคลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้คำแนะนำเรื่องผลกระทบของราคา และลดความกังวลในการติดต่อธุรกรรมทางกฎหมายให้แก่ลูกความของเรา

ไม่ว่านิติบุคคล ส่วนบุคคล หรือต่างชาติ เรารวบรวมทักษะและประสบการณ์ของเราในการให้บริการ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ตรงตามความต้องการของลูกความแต่รวมถึงความคุ้มค่าในค่าบริการ

เราให้ความระมัดระวังและใส่ใจในด้านการบริการและอัตราค่าบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันอย่างสูงทางธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่บนความเหมาะสมและความถูกต้อง

เรามีความเป็นมิตร จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราประสานงานกับลูกความของเราได้อย่างดีเยี่ยมในการหาทางออกและข้อสรุปทางกฎหมาย

เราเสาะแสวงหา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรภารกิจให้บรรลุถึงความมุ่งหวังของลูกความ

> online advice

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฏหมาย หรือท่านไม่สามารถไปติดต่อทนายความโดยตนเองได้

ไม่ต้องกังวล ท่านสามารถได้รับคำแนะนำเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น ทีมงานของเราสามารถให้บริการตอบข้อสอบถามได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งข้อสอบถามได้โดย กดปุ่มนี้.

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านระบบเพย์พาล ( PayPal) ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงได้รับการยอมรับและสามารถเชื่อถือได้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

กรุณาติดต่อคุณขวัญ ปังค์ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาโดยภาษาไทย 07824 775441